Show simple item record

Uticaj tradicije na formiranje koruptivnog obrasca ponašanja u Srbiji

dc.contributor.advisorČupić, Čedomir
dc.contributor.otherVasović, Mirjana
dc.contributor.otherTrebješanin, Žarko
dc.contributor.otherStanojević, Dobrivoje Ž.
dc.creatorJoković, Milica
dc.date.accessioned2021-04-02T12:35:31Z
dc.date.available2021-04-02T12:35:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6514
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19268/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=518286679
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10670
dc.identifier.urihttp://rfpn.fpn.bg.ac.rs/handle/123456789/824
dc.description.abstractThe subject of this doctoral dissertation is the influence of tradition on forming the pattern of corruptive behaviour in Serbia. The first part of dissertation contains the analysis of tradition, cultural tradition, and relation of tradition and culture. It also contains the examples of how has corruption in Serbian past originated, sustained and penetrated institutions, i.e. institutional system of Serbia’s newly formed statehood after the liberation from the Ottoman Empire. This part then continues with analysing the presence of corruption in folk customs and ethnological records, as well as of its descriptions in literature (stories, tales, novels, dramas, puzzles, proverbs and aphorisms). Corruption in anthropological, ethno-psychological and characterological studies in Serbia was especially analysed. The first part provides an overview of typologies of corruptive acts by leading foreign and Serbian scholars of corruption, which led to providing own typology. The dissertation also analyses the institutions susceptible to corruption. Content analysis was used in the first part, as well as the comparative method in presenting previous international and Serbian research of corruption. The empirical part had the application of qualitative method. The second part contains qualitative empirical research conducted through the semi-structured interview method. The research encompassed the following professions: judges, police officers, medical doctors, professors, as well as citizens of various professions. The results show that tradition is still deeply rooted in Serbia, both in its positive and negative expressions. The research confirmed that institutions in Serbia are still under strong influence of traditional patterns, in this case those patterns which according to messages recommend, maintain and develop corruption. The results of the research confirmed the hypotheses, as well as the findings acquired through the analysis of both the literature and scientific research in anthropology, ethology, ethno-psychology and characterologyen
dc.description.abstractPredmet ove doktorske disertacije je uticaj tradicije na formiranje koruptivnog obrasca ponašanja u Srbiji. U prvom delu rada analizom je obrađena tradicija, kulturna tradicija i odnos tradicije prema korupciji. Navedeni su primeri kako je korupcija u prošlosti u Srbiji nastala, opstajala i prodrla u institucije, odnosno institucionalni sistem u novoformiranoj državnosti u Srbiji posle oslobađanja od Otomanske imperije. Potom je analizirano prisustvo korupcije u narodnim običajima i etnološkim zapisima, kao i kako je korupcija opisana u književnim delima (pričama, pripovetkama, romanima, dramama, zagonetkama, poslovicama i aforizmima). Posebno je analizirana korupcija u antropološkim, etnopsihološkim i karakterološkim studijama u Srbiji. Predočen je i pregled tipologija koruptivnih dela najpoznatijih svetskih i naših istraživača korupcije i na osnovu toga ponuđena sopstvena tipologija. U radu su obrađene i institucije podložne korupciji. U prvom delu rada primenjena je analiza sadržaja, a u prikazu dosadašnjih istraživanja korupcije u svetu i Srbiji komparativna metoda. U empirijskom delu primenjena je kvalitativna metoda. U drugom delu rada prikazano je empirijsko istraživanje obavljeno pomoću tehnike polustrukturiranog intervjua, odnosno obavljeno je kvalitativno istraživanje. Istraživanjem su obuhvaćene sledeće profesije: sudije, policajci, lekari, profesori, kao i građani različitih zanimanja. Rezultati istraživanja pokazuju da je u Srbiji još duboko ukorenjena tradicija, i u pozitivnom i u negativnom ispoljavanju. Istraživanje je potvrdilo i da su institucije u Srbiji još pod jakim uticajem tradicionalnih obrazaca, u ovom slučaju obrazaca koji na osnovu poruka preporučuju, održavaju i razvijaju korupciju. Rezultati istraživanja potvrdili su hipoteze, kao i nalaze dobijene na ii osnovu analize književnih dela i naučnih istraživanja u okviru antropologije, etnologije, entopsihologije i karakterologijesr
dc.languagesr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179076/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.subjectcorruptionen
dc.subjectbribeen
dc.subjectbribingen
dc.subjectextortionen
dc.subjecttraditionen
dc.subjectcultural traditionen
dc.subjectcustomsen
dc.subjectcorruptive patternen
dc.subjectinstitutionsen
dc.subjectauthorityen
dc.subjectkorupcijasr
dc.subjectmitosr
dc.subjectpodmićivanjesr
dc.subjectiznuđivanjesr
dc.subjecttradicijasr
dc.subjectkulturna tradicijasr
dc.subjectobičajisr
dc.subjectkoruptivni obrazacsr
dc.subjectinstitucijesr
dc.subjectvlastsr
dc.titleThe influence of tradition on forming the pattern of corruptive behaviour in Serbiaen
dc.titleUticaj tradicije na formiranje koruptivnog obrasca ponašanja u Srbijisr
dc.typedoctoralThesis
dc.identifier.fulltexthttp://rfpn.fpn.bg.ac.rs/bitstream/id/599/821.pdf
dc.identifier.rcubt-3829
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record