Show simple item record

Uticaj kvaliteta institucija na privredni razvoj i efekte privatizacije u Srbiji

dc.contributor.advisorCerović, Božidar
dc.creatorTmušić, Marko
dc.date.accessioned2021-04-02T12:35:01Z
dc.date.available2021-04-02T12:35:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6078
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18469/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49493775
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/10057
dc.identifier.urihttp://rfpn.fpn.bg.ac.rs/handle/123456789/817
dc.description.abstractThe subject of this dissertation is the mutual relationship between institutions and economic growth and development. The analysis focuses especially on this relationship during the privatization process in Serbia, as well as the influence of institutional quality on the process of privatization. Accordingly, the theoretical framework of this thesis represents institutional economics, which as a theoretical concept, points out the role and importance of institutions for economic growth and development of each country. The institutions create the "rules of the game", that represent the normative framework of given economy, as well as the mechanisms that affect its efficiency. According to this theoretical concept, economic analysis can not be reduced to an examination of the market and market relations, but must also include the institutions that regulate the market and allow its efficient functioning. The dissertation first discusses the theoretical bases of institutional economics and provide the basic elements of its genesis (old institutionalism and new institutional economics). On this basis, the basic concepts of institutional economics are defined and their methodological meaning for the purposes of the analysis are determined in this dissertation. That is why it is specifically discussed the role of rules and contracts and property rights and transaction costs, particularly in terms of economic efficiency. Using the above basic concepts of institutional economics is analyzed and the fundamental question of this dissertation - the influence of institutional quality on the privatization process and its effects in Serbia, and consequently its economic growth and development. Different outcome of institutional reforms and attitude towards them is in transition countries resulted in different levels of their economic development and to a large extent determined by the character of the economic system and the quality of its institutions. Uneven development in these countries is due to the different institutional capacities, conditioned by the political and economic determinants. Developed countries in transition had the better of the institution, which has allowed them to implement the overall reform faster and more efficiently. On the other hand, the less developed countries find themselves in front of urgent institutional reforms that did not have adequate economic base, resulting in the potential for economic growth was much slower. There were no adequate and quality institutions. Determine what kind of economic and institutional environment did the process of privatization in Serbia is an important element of this dissertation.en
dc.description.abstractPredmet istraživanja ovog rada je međusobni odnos institucija i privrednog rasta i razvoja. Analiza se posebno fokusira na ovaj odnos tokom procesa privatizacije u Srbiji, kao i na uticaj kvaliteta institucija na sam proces privatizacije. U skladu sa tim, teorijski okvir ove disertacije predstavlja institucionalna ekonomija, koja kao teorijski koncept, u prvi plan ističe ulogu i značaj institucija za privredni rast i razvoj svake zemlje. Institucije kreiraju „pravila igre“, odnosno predstavljaju normativni okvir date ekonomije, kao i mehanizme koji utiču na njenu efikasnost. Prema ovom teorijskom konceptu, ekonomska analiza se ne može svesti samo na ispitivanje tržišta i tržišnih odnosa, već mora obuhvatiti i institucije koje uređuju tržište i omogućavaju njegovo efikasno funkcionisanje. U radu se najprije razmatraju teorijske osnove institucionalne ekonomije i daju osnovni elementi njene geneze (stari institucionalizam i nova institucionalna ekonomija). Na toj osnovi se definišu osnovni pojmovi institucionalne ekonomije i određuje njihov metodološki smisao za potrebe analize koja se vrši u ovom radu. Tako se posebno razmatra uloga pravila i ugovora, te svojinska prava i transakcioni troškovi, prvenstveno sa aspekta ekonomske efikasnosti. Primjenom navedenih osnovnih pojmova institucionalne ekonomije analizira se i osnovno pitanje ovog rada – uticaj kvaliteta institucija na proces privatizacije i njegove efekte u Srbiji, a posledično i na njen privredni rast i razvoj. Različit ishod institucionalnih reformi i odnos prema njima je u zemljama u tranziciji rezultirao različitim nivoom njihovog ekonomskog razvoja i u značajnoj mjeri je odredio karakter ekonomskog sistema i kvalitet njegovih institucija. Nejednak razvoj u tim zemljama je posledica različitih institucionalnih kapaciteta, uslovljenih političkim i ekonomskim determinantama. Razvijenije zemlje u tranziciji su imale i kvalitetnije institucije, što im je omogućilo da sveukupne reforme sprovedu brže i efikasnije. Sa druge strane, manje razvijenije zemlje su se našle pred neodložnim institucionalnim reformama za koje nisu imale odgovarajuću ekonomsku podlogu, usled čega je njihov ekonomski razvoj bio znatno sporiji. Nisu postojale adekvatne i kvalitetne institucije. Utvrditi u kakvom ekonomskom i institucionalnom okruženju je tekao proces privatizacije u Srbiji predstavlja važan element ovog rada.sr
dc.languagesr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179076/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.subjectinstitutionsen
dc.subjectinstitutional economicsen
dc.subjectproperty rightsen
dc.subjecttransaction costsen
dc.subjecttransitionen
dc.subjectprivatizationen
dc.subjecteconomic developmenten
dc.subjectinstitutional reformen
dc.subjectSerbiaen
dc.subjectinstitucijesr
dc.subjectinstitucionalna ekonomijasr
dc.subjectpravo vlasništvasr
dc.subjecttransakcioni troškovisr
dc.subjecttranzicijasr
dc.subjectprivatizacijasr
dc.subjectprivredni razvojsr
dc.subjectinstitucionalne reformesr
dc.subjectSrbijasr
dc.titleInfluence of quality of institutions on economic development and effects of privatization in Serbiaen
dc.titleUticaj kvaliteta institucija na privredni razvoj i efekte privatizacije u Srbijisr
dc.typedoctoralThesis
dc.identifier.fulltexthttp://rfpn.fpn.bg.ac.rs/bitstream/id/591/814.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_10057
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record